კავკასიელთა დამოკიდებულება პრეზიდენტების და შესაძლო ახალი რევოლუციის მიმართ

MTELI KVIRA 09.05.2005